[1]
สมคำ พ. , อินทร์ไชย ส. และ อุทยานุกูล ป. 2022. การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. พิฆเนศวร์สาร. 18, 1 (มิ.ย. 2022), 91–104.