[1]
จันทร์ศรีมา ว., ศิริสว่าง ว. และ จิตรวิจารณ์ ช. 2013. การศึกษาการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีน ของนักเรียนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 9, 2 (ก.ค. 2013), 7–17.