[1]
กันทะโย ว., ณ เชียงใหม่ ณ. และ ศิริสว่าง ว. 2013. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในเขตตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 9, 2 (ก.ค. 2013), 63–79.