[1]
อินต๊ะ ณ., ณ เชียงใหม่ ณ. และ คำชัย ท. 2017. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 10, 1 (ต.ค. 2017), 37–47.