[1]
ชิดทอง พ. และ โฆสิโต ป. 2017. บทบาทของอาจารย์ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับบัณฑิตไทย. พิฆเนศวร์สาร. 13, 1 (มิ.ย. 2017), 1–11.