[1]
ศรีประพันธ์ อ., รวมเจริญ พ. และ จันทรจิตร ช. 2014. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียนรู้เรื่องสาร ผ่านยางพารา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. พิฆเนศวร์สาร. 10, 2 (ธ.ค. 2014), 1–14.