[1]
อำไพฤทธิ์ พ., พรหมศิริ ส. และ เสนาสวัสดิ์ ส. 2014. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาชีววิทยา เรื่อง อนุกรมวิธาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. พิฆเนศวร์สาร. 10, 2 (ธ.ค. 2014), 39–50.