[1]
ติดทะ ภ. และ จันทรปัญญา พ. 2015. ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 11, 1 (มิ.ย. 2015), 55–67.