[1]
ทองพฤกษ์ อ., วิชาลัย อ. และ เครือคำอ้าย ว. 2015. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 11, 1 (มิ.ย. 2015), 77–85.