[1]
ต๊ะลิสังวาลย์ น., แก้วศิริ ส. และ อินทะยะ ย. 2015. การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. พิฆเนศวร์สาร. 11, 1 (มิ.ย. 2015), 87–98.