[1]
ไชยบุตร ว., อินทะยะ ย. และ อินตุ่น ศ. 2015. การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 11, 2 (ธ.ค. 2015), 50–64.