[1]
ไชยเลิศ ศ. และ มณีโกศล ช. 2015. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน. พิฆเนศวร์สาร. 11, 2 (ธ.ค. 2015), 86–99.