[1]
ใจไฝ่ ป. 2015. การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน. พิฆเนศวร์สาร. 11, 2 (ธ.ค. 2015), 169–187.