[1]
ปิยธมฺโม ว., คุตฺตสีโล ด., อินทนนท์ ว. และ ปันธิยะ พ. 2016. ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา. พิฆเนศวร์สาร. 12, 1 (มิ.ย. 2016), 57–71.