[1]
เหลืออรุณ ว., ติรกานันท์ ส. และ พันธุ์ไทย บ. 2016. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน. พิฆเนศวร์สาร. 12, 1 (มิ.ย. 2016), 87–101.