[1]
แก้วศิริ ส. 2016. การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 12, 1 (มิ.ย. 2016), 115–135.