[1]
คำยอง จ., อินทะยะ ย. และ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผ. 2016. การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด. พิฆเนศวร์สาร. 12, 2 (ธ.ค. 2016), 29–41.