[1]
คำปลิว ว., ฉัตรรุ่งเรือง บ. และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. 2016. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร. 12, 2 (ธ.ค. 2016), 139–148.