[1]
สุดดี อ. และ จันทร์เอี่ยม ว. 2016. ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. พิฆเนศวร์สาร. 12, 2 (ธ.ค. 2016), 161–172.