(1)
ปลั่งกลาง ช.; มีมาก ฐ.; อุดมศรี ช. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 55-66.