(1)
มาชุมแสง อ.; มีมาก ฐ.; อุดมศรี ช. พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 97-109.