(1)
กิจจนศิริ ป. ขนาดของเซต. ว.พิฆเนศวร์ 2013, 9, 143-144.