(1)
คุณประดิษฐ์ ท.; นุ่มมีศรี ส.; เขาดี ว. การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ว.พิฆเนศวร์ 2012, 8, 49-65.