(1)
สินลา เ.; สังฆพินิต พ.; จันทร์แรง เ.; โคตรสุโพธิ์ พ. กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. ว.พิฆเนศวร์ 2017, 13, 31-41.