(1)
ผาคำ ป. การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 77-88.