(1)
Nwi, S. H.; Katonyoo, C.; Na Chiangmai, N. พฤติกรรมการแสวงหาและ การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของแรงงานไทยใหญ่ ในตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 33-48.