(1)
ทิพย์เดช บ.; ครุฑเมือง ส.; วิวัฒนเศรษฐ์ เ. คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 49-62.