(1)
แก่นจันทร์ ว.; ครุฑเมือง ส.; วิวัฒนเศรษฐ์ เ. วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 63-83.