(1)
กุลรินทร์ ป.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. การสร้างภาพลักษณ์สตรีในนวนิยายไทยที่ได้รับรางวัลใน พ.ศ.2550-2559. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 123-133.