(1)
แกล้วทนงค์ เ.; วงษ์ทอง ล.; นันทเพ็ชร ก. การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 149-165.