(1)
กุณาวงศ์ ธ.; มณีกุล จ.; วรรณไพศาล เ. มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 167-176.