(1)
โชติการ ส.; อุทธโยธา ส.; วิชาอัครวิทย์ จ. การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2018, 14, 193-204.