(1)
Yan, J.; จันทร์เรือง ย.; เท็งตระกูล อ. การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 101-111.