(1)
เอื้อไตรรัตน์ ร.; ศรจิตติ น. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 87-100.