(1)
ซื่อเกียรติขจร ร.; พูลพิพัฒน์ น.; สัตโยภาส ส. การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 11-18.