(1)
แดงไฟ ป.; พูลพิพัฒน์ น.; พลมณี ศ. หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ “จุดไฟในใจคน” ของหลวงพี่น้ำฝน. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 45-53.