(1)
หลี่ เ. .; สัตโยภาส ส. .; กิจชาลารัตน์ ข. . . การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 27-36.