(1)
พันอ้วน ว.; กตัญญู จ.; ชวพงค์ ว. ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ว.พิฆเนศวร์ 2019, 15, 149-159.