(1)
ทายะติ ส. . การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 55-68.