(1)
ศรีสายัณห์ ว.; อินทร์ไชย ส. . .; สุริยาวงศ์ เ. . . การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 69-80.