(1)
มีคง ก.; จันทร์เรือง ย. . .; เท็งตระกูล อ. . . การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 107-120.