(1)
วิพัฒครุฑ ส.; จิตติมณี อ. .; จุมพลพงษ์ เ. .; สุขเกิด เ. . การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 137-150.