(1)
แก้วกัน น. . .; วันทะนะ ส. . . การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 139-146.