(1)
ยะอนันต์ เ. การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. ว.พิฆเนศวร์ 2020, 16, 147-162.