(1)
มณีโกศล ช. .; บุญแรง ส. .; ศรีเดชะกุล ธ. .; สุวรรณเลิศ ป. .; ปัญโญใหญ่ น. โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง. ว.พิฆเนศวร์ 2021, 17, 1-11.