(1)
เกตุวีระพงศ์ ร. พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ และการตระหนักรู้การกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่. ว.พิฆเนศวร์ 2021, 17, 143-160.