(1)
อุ่นอกแดง ณ.; รอดสการ เ. . การปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภาคเหนือและดนตรีภาคกลางในช่วงหลังการเสด็จกลับนครเชียงใหม่ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี. ว.พิฆเนศวร์ 2021, 17, 99-114.