(1)
โชติรัตน์ ส. ข้อผิดพลาดสำคัญที่เกิดจากการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของนักศึกษาไทย. ว.พิฆเนศวร์ 2022, 18, 77-87.