(1)
สมคำ พ. . .; อินทร์ไชย ส. .; อุทยานุกูล ป. . . การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน. ว.พิฆเนศวร์ 2022, 18, 91-104.