(1)
มาลยาภรณ์ ศ. .; มหาวรากร ส. . การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม. ว.พิฆเนศวร์ 2023, 19, 1-14.